Regulamin Sklepu internetowego

                                                                                              Regulamin Sklepu internetowego

data aktualizacji: 31.05.2024 r.

Regulamin Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://trojanowskajanik.pl/sklep/.

 • 1. Definicje

W każdym przypadku, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć przedmiotowy Regulamin Sklepu internetowego,
 2. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy dostępny pod adresem https://trojanowskajanik.pl/sklep/,
 3. Usługodawcy – należy przez to rozumieć Katarzynę Trojanowską-Janik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Katarzyna Trojanowska-Janik, adres ul. Waniliowa 6c/99, 05-500 Zamienie, NIP 1231546840, REGON 527272302, adres e-mail: kontakt@trojanowskajanik.pl,
 4. Kliencie – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która odwiedza stronę Sklepu internetowego, zamierza lub zawarła Umowę z Usługodawcą,
 5. Umowie – należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Usługodawcą a Klientem zawartą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu,
 6. Produkcie – należy przez to rozumieć oferowane w Sklepie E-booki, wzory dokumentów, Webinary, nagrania Webinarów oraz wszelkie inne Produkty lub usługi cyfrowe oferowane w Sklepie,
 7. E-booku – należy przez to rozumieć publikację w postaci elektronicznej, przeznaczoną do sprzedaży w Sklepie internetowym, jako treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie lub smartfonie),
 8. wzorze dokumentu prawnego – należy przez to rozumieć publikację w postaci elektronicznej, przeznaczoną do sprzedaży w Sklepie internetowym, jako treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) do odczytania oraz zmodyfikowania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie lub smartfonie),
 9. Webinarze – należy przez to rozumieć szkolenie on-line przeprowadzane przez Usługodawcę na wybrany przez Usługodawcę temat,
 10. nagranie Webinaru – należy przez to rozumieć nagranie szkolenia on-line przeprowadzanego przez Usługodawcę na wybrany przez Usługodawcę temat,
 11. Koszyku – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną udostępnianą Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Treści lub Usługi cyfrowej, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Treści i Usług cyfrowych.
 12. Cenie początkowej – należy przez to rozumieć pierwszą cenę oferowanego Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie.
 13. Ostatniej najniższej cenie w ciągu 30 dni – należy przez to rozumieć najniższą cenę, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.
 14. Cenie Promocyjnej – należy przez to rozumieć cenę Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę Promocji,
 15. Sile wyższej – należy przez to rozumieć każde zdarzenie nadzwyczajne, nagłe, zewnętrzne, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy, pozostające poza kontrolą Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania Umowy i któremu nie można było zapobiec nawet przy dołożeniu szczególnej staranności, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne;
 16. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zawierającą Umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 17. Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady:
 1. funkcjonowania Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://trojanowskajanik.pl/sklep/
 2. zawierania umów sprzedaży, których przedmiotem jest:
 3. sprzedaż E-booków w formie plików cyfrowych w formacie PDF,
 4. sprzedaż wzorów dokumentów prawnych, w tym w szczególności umów, w formie plików cyfrowych w formacie edytowalnym WORD,
 • świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu dostępu do Webinaru,
 1. sprzedaż nagrania Webinaru w formie plików cyfrowych.
 1. Usługodawcą jest Katarzyna Trojanowska-Janik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Katarzyna Trojanowska-Janik, adres ul. Waniliowa 6c/99, 05-500 Zamienie, NIP 1231546840, REGON 527272302, adres e-mail: kontakt@trojanowskajanik.pl.
 2. Sklep internetowy zawiera informacje o oferowanych Produktach i pozwala na zawierania za jego pośrednictwem umów z Usługodawcą.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia Umowy.
 4. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, zawartej Umowy sprzedaży czy oferowanymi Usługami czy Produktami należy kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@trojanowskajanik.pl.
 5. Regulamin dotyczy wszelkich osób, które odwiedzają Sklep internetowy oraz korzystają z udostępnionej oferty Produktów. Regulamin dotyczy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 6. Każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego obowiązana jest do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów mając na względzie poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy oraz osobom trzecim. Zakazane jest dostarczanie przez te osoby treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra innych osób. Każda osoba korzystające ze Sklepu internetowego jest obowiązana do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu internetowego, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego należą do usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za uprzednią zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
 8. Usługodawca stosuje mechanizm plików ,,cookies’’, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików ‘’cookies’’ ma na celu zapewnienie poprawnego działania Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm ‘’cookies’’ w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co jednak może spowodować utrudnienia lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 9. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.
 10. Wszystkie ceny Produktów cyfrowych są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
 11. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).
 12. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu, Usługodawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z udostępnionych Produktów. Informacje na temat sposobu weryfikacji opinii znajdują się w dokumencie – Zasady prezentowania treści i opinii na stronie.
 • 3. Składanie, przyjmowanie oraz realizacja zamówień
 1. Usługodawca posiada w swojej ofercie E-booki, wzory dokumentów prawnych, Webinary oraz nagrania Webinarów wskazane na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Szczegółowa charakterystyka Produktów dostępnych w ofercie Usługodawcy jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Klient może składać Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w tym także w niedziele i święta, z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych albo wykonania innych czynności technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, na co będą wskazywać komunikaty zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Wzory dokumentów mogą być łączone w Produkty zwane ,,Pakietami dokumentów”.
 6. W celu złożenia Zamówienia na E-book, wzory dokumentów prawnych lub nagrania Webinaru za pośrednictwem Sklepu internetowego należy:
 1. wybrać Produkt (poprzez kliknięcie przycisku ,,Zamów”) a następnie umieścić go w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”),
 2. wypełnić elektroniczny Formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail a w przypadku gdy Zamówienie składa Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta również firmy Przedsiębiorcy, adresu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz numeru NIP,
 3. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
 4. dokonać płatności za pośrednictwem systemu PayU po kliknięciu przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 1. W celu zapisania się na Webinar za pośrednictwem Sklepu internetowego należy:
 1. wybrać Webinar, a następnie kliknąć przycisk: „Kliknij, by się zapisać!”,
 2. wypełnić elektroniczny Formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail a w przypadku gdy Zamówienie składa Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta również firmy Przedsiębiorcy, adresu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz numeru NIP,
 3. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
 4. dokonać płatności za pośrednictwem systemu PayU po kliknięciu przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail Klienta wskazany w Formularzu zamówienia.
 2. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Formularza zamówienia system teleinformatyczny Usługodawcy będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.
 4. Zważywszy na okoliczność, iż E-booki, wzory dokumentów oraz nagrania Webinarów stanowią Produkty niezapisane na nośniku materialnym, a ich sprzedaż odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi ich zdigitalizowanej kopii, sprzedaż może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności. Również świadczenie usługi dostępu do Webinaru nastąpi wyłącznie po wykonaniu płatności za dostęp do danego Webinaru.
 5. Zamówienie zawierające E-book/i zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Usługodawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności.
 6. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz otrzymania płatności na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa. Do wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym ustępie zostanie załączona faktura wystawiona przez Usługodawcę.
 7. Po zawarciu Umowy, Usługodawca potwierdzi Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Potwierdzenie warunków, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie obejmowało również informację o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 8. Niezwłocznie po zaksięgowania płatności za Zamówienie Usługodawca prześle Klientowi na wskazany w Formularzu zamówienia adres e-mail link umożliwiający dostęp do Webinaru, którego dotyczyło Zamówienie.
 9. W terminie 3 dni od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie Usługodawca prześle Klientowi na wskazany w Formularzu zamówienia adres e-mail link umożliwiający pobranie egzemplarza zamówionego Produktu. W celu pobrania Produktu należy kliknąć na znajdujący się w otrzymanej wiadomości elektronicznej adres strony internetowej. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF/ formacie WORD w zależności od rodzaju Produktu.
 10. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Produktu lub nie umożliwił wzięcia udziału w Webinarze zgodnie z zawartą z nim Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wzywa go do wykonania Umowy. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Produktu w terminie uzgodnionym przez Strony Umowy lub nie umożliwił wzięcia udziału w Webinarze w takim terminie, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy bez wzywania do wykonania Umowy, jeżeli:

– z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie wykona Umowy,

– Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin wykonania Umowy miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, a Usługodawca w tym terminie Umowy nie wykonał.

 1. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z powodu Siły wyższej, Usługodawca niezwłocznie prześle na podany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres e-mail informację o zaistniałej sytuacji. Usługodawca dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wysłania ww. informacji. Zwrot środków wpłaconych przez Klienta nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego wykonana została płatność. W sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie Umowa będzie uważana za niezawartą.
 • 4. Płatności
 1. Ceny wszelkich Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego podawane są w złotych i zawierają podatek VAT (cena brutto).
 2. Cena Produktów jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą zostać wprowadzone przez Usługodawcę po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Usługodawca może wprowadzać czasową promocję cenową.
 4. Informacje o promocji, czasie jej trwania oraz cenie Produktów z uwzględnieniem promocji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Formą płatności honorowaną przez Sklep Internetowy są płatności za pośrednictwem systemu PayU.
 6. W celu dokonania płatności, z chwilą złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności on-line PayU. Zasady dokonywania płatności on-line za pośrednictwem ww. systemu zostały wskazane na stronie internetowej https://poland.payu.com/.
 7. Usługodawca wystawia fakturę VAT po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.
 • 5. E-booki
 1. E-booki oferowane przez Usługodawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), a tym samym objęte są ochroną prawnoautorską.
 2. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do E-booków przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 3. Z datą przesłania przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Zamówieniu linka umożliwiającego dostęp do E-booka, Klientowi zostaje udzielona licencja upoważniająca Klienta do korzystania z E-booka w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Licencja udzielona Klientowi ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieprzenoszalny, obejmując prawo do korzystania z E-booka na następujących polach eksploatacji:
 1. wielokrotnego pobrania E-booka i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia;
 2. przechowywania E-booka techniką cyfrową;
 3. wydrukowania E-booka celem korzystania z niego przez Klienta na jego własny użytek.
 1. Klient ma prawo korzystać z E-booka wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klient nie jest uprawniony do:
 1. wprowadzania E-booka do obrotu lub rozpowszechniania E-booka lub jego opracowań w całości lub we fragmentach zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie;
 2. najmu lub użyczenia E-booka bądź jego kopii;
 3. udostępniania zakupionego E-booka lub jego fragmentów;
 4. dokonywania jakichkolwiek modyfikacji zakupionego E-booka;
 5. sublicencjonowania E-booka;
 6. usuwania technicznych zabezpieczeń E-booka,
 7. korzystania z E-booka lub jego fragmentów w celach komercyjnych.
 1. Klient powinien dołożyć należytej staranności, aby zabezpieczyć E-booka przed nieuprawnionym korzystaniem z niego przez osobę trzecią.
 2. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiadomości o działaniach Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do E-booka, Usługodawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
 3. Licencja zostaje udzielona Klientowi na czas nieoznaczony.
 • 6. Wzory dokumentów prawnych
 1. Wzory dokumentów prawnych oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści prawych. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca udostępnia Klientowi wzory dokumentów do samodzielnego wypełnienia.
 2. Klient sklepu przyjmuje do wiadomości, że wzory dokumentów nie stanowią porady prawnej i jej nie zastępują, ani interpretacji prawnej, ani nie są opinią prawną. Załączone do wzorów dokumentów komentarze oraz Instrukcja korzystania ze wzorów nie służą do wykonywania usługi konsultacji prawnej.
 3. Wszelkie wzory dokumentów udostępniane są w formie edytowalnej WORD.
 4. Wzory dokumentów  oferowane przez Usługodawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), a tym samym objęte są ochroną prawnoautorską.
 5. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do wzorów dokumentów przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 6. Z datą przesłania przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Zamówieniu linka umożliwiającego dostęp do wzorów dokumentów, Klientowi zostaje udzielona licencja upoważniająca Klienta do korzystania z wzorów dokumentów w zakresie określonym w Regulaminie.
 7. Licencja udzielona Klientowi ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieprzenoszalny, obejmując prawo do korzystania z wzorów dokumentów na następujących polach eksploatacji:
 1. wielokrotnego pobrania wzorów dokumentów i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia;
 2. przechowywania wzorów dokumentów techniką cyfrową;
 3. wielokrotnego wykorzystania wzorów dokumentów na własne potrzeby, w celu zawarcia umowy,
 4. wydrukowania wzorów dokumentów.
 1. Klient jest uprawniony do edycji i wprowadzania zmian w Produkcie na własny użytek – w celu sporządzenia wzoru umowy a następnie jej zawarcia, jak również w celach szkoleniowych i edukacyjnych.
 2. Klient nie jest uprawniony do:
 1. wprowadzania wzorów dokumentów do obrotu lub rozpowszechniania wzorów dokumentów lub jego opracowań w całości lub we fragmentach zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie;
 2. najmu lub użyczenia wzorów dokumentów bądź jego kopii;
 3. udostępniania zakupionego wzorów dokumentów lub jego fragmentów poza dozwolonym zakresem użytkowania,
 4. sublicencjonowania wzorów dokumentów,
 5. odpłatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 1. Klient powinien dołożyć należytej staranności, aby zabezpieczyć wzory dokumentów przed nieuprawnionym korzystaniem z niego przez osobę trzecią.
 2. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiadomości o działaniach Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do wzorów dokumentów, Usługodawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
 3. Licencja zostaje udzielona Klientowi na czas nieoznaczony.
 • 7. Webinar
 1. Webinar realizowany jest z wykorzystaniem platformy internetowej wybranej przez Usługodawcę.
 2. Czas trwania Webinaru i jego program ustala Usługodawca.
 3. Uczestnicy Webinaru nie są uprawnieni do utrwalania treści i przebiegu Webinaru w jakikolwiek sposób.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarów w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. Do korzystania z Webinaru niezbędny jest komputer oraz stały dostęp do Internetu. Celem korzystania z Webinaru zaleca się wykorzystywanie aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 6. Klient ma prawo korzystać z Webinaru wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie jest uprawniony do korzystania z Webinaru w celach komercyjnych. Klient nie może udostępnić nikomu przesłanego linku do udziału w Webinarze.
 • 8. Nagranie Webinaru

 

 1. Nagranie Webinaru oferowane na stronie Sklepu internetowego dotyczy treści prawych. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca udostępnia Klientowi nagranie Webinaru. Nagranie Webinaru będzie dostępne dla Klienta przez rok od dnia jego nabycia.
 2. Klient sklepu przyjmuje do wiadomości, że nagranie Webinaru nie stanowi porady prawnej i jej nie zastępuje, ani interpretacji prawnej, ani nie jest opinią prawną.
 3. Nagranie Webinaru oferowane przez Usługodawcę stanowi utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), a tym samym objęte jest ochroną prawnoautorską.
 4. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do wzorów dokumentów przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 5. Z datą przesłania przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Zamówieniu linka umożliwiającego dostęp do nagrania Webinaru, Klientowi zostaje udzielona licencja upoważniająca Klienta do korzystania z nagrania Webinaru w zakresie określonym w Regulaminie.
 6. Licencja udzielona Klientowi ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieprzenoszalny, obejmując prawo do korzystania z nagrania Webinaru na następujących polach eksploatacji:
 1. wielokrotnego pobrania nagrania Webinaru i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia;
 2. przechowywania nagrania Webinaru techniką cyfrową;
 3. wielokrotnego wykorzystania nagrania Webinaru na własne potrzeby.
 1. Klient nie jest uprawniony do:
 1. wprowadzania nagrania Webinaru do obrotu lub rozpowszechniania nagrania lub jego opracowań w całości lub we fragmentach zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, w szczególności poprzez jego odtwarzanie w miejscach publicznych, odtwarzanie publicznie, kopiowanie lub przesyłanie;
 2. najmu lub użyczenia nagrania bądź jego kopii;
 3. udostępniania nagrania lub jego fragmentów poza dozwolonym zakresem użytkowania,
 4. sublicencjonowania nagrania Webinaru,
 5. odpłatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania treści nagrania jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 1. Klient powinien dołożyć należytej staranności, aby zabezpieczyć nagranie Webinaru przed nieuprawnionym korzystaniem z niego przez osobę trzecią.
 2. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiadomości o działaniach Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do nagrania Webinaru, Usługodawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
 3. Licencja zostaje udzielona Klientowi na czas nieoznaczony.

 

 

 • 9. Reklamacje
 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w szczególności w przypadku, gdy:
 2. zakupiony Produkt jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF lub WORD;
 3. w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania ceny, Produkt nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania;
 4. niezwłocznie po zaksięgowaniu ceny za dostęp do Webinaru nie zostanie mu doręczony link umożliwiający dostęp do Webinaru,
 5. pobrany plik nie zawiera zakupionego Produktu lub jest niekompletny i po zgłoszeniu zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Klientowi plik zawierający Produkt,
 6. link umożliwiający dostęp do Webinaru nie działa z przyczyn, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Reklamacja może być zgłoszona w drodze elektronicznej, poprzez przesłanie jej na adres e-mail: kontakt@trojanowskajanik.pl, lub pisemnie nad adres Usługodawcy: ul. Waniliowa 6c/99, 05-500 Zamienie, z dopiskiem „Reklamacja dotycząca Produktu”.
 8. Reklamacja winna zawierać m.in. dane umożliwiające identyfikację Klienta, opis problemu, który Klient zgłasza, nr Zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, żądania związane z reklamacją, a także sposób kontaktu z Klientem – np. za pośrednictwem korespondencji e-mail, telefonicznie bądź pisemnie.
 9. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia, powiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji:
 11. wymieni Produkt na wolnego od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny;
 12. umożliwi Klientowi dostęp do Webinaru stanowiącego przedmiot Zamówienia w innym terminie lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny.
  Zwrot płatności nastąpi w formie przelewu dokonanego przez Usługodawcę na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient uiścił cenę.
 13. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

 • 10. Przepisy dotyczące konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumentów

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumentów. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do Umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumentów mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 2. Klient mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta składając Zamówienie Produkt wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 3. Stosownie do treści przepisów art. 38 pkt 13 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) w przypadku zawarcia przez Usługodawcę i Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta umowy zawartej na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 • 11. Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktu wolnego od wad i zgodnego z Umową.
 2. Usługodawca informuje Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej z Umową oraz dostarcza je Klientowi przez czas:
 3. dostarczania treści cyfrowej określony w Umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
 4. zasadnie oczekiwany przez Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter Umowy, jeżeli Umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 5. Jeżeli Klient mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
 6. poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
 7. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej z Umową, jeżeli Klient mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 9. Klient mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta jest zobowiązany do współpracy ze Usługodawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Produktu z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanego przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Produktu lub w celu korzystania z niego.
 10. Usługodawca nie gwarantuje, że każde urządzenie elektroniczne prawidłowo odtworzy zawartość Produktu. W przypadku wątpliwości co do możliwości odtworzenia zawartości Produktu na urządzeniu końcowym, Klient powinien zapoznać się z instrukcją urządzenia końcowego i sprawdzić obsługiwany przez to urządzenie format plików.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania Zamówienia z powodu wystąpienia Siły wyższej. O wystąpieniu Siły wyższej i niemożności zrealizowania Zamówienia Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta, przesyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Klienta wskazany przez niego w Formularzu zamówienia.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi realizacji Zamówienia oraz wiadomości e-mail zawierającej link do zakupionego Produktu lub zawierającej link umożliwiający dostęp do Webinaru, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta, np. przepełnioną skrzynką mailową lub nieprawidłowo podanym adresem e-mail.
 14. Jeśli Produkt jest niezgodny z Umową, Klient może żądać doprowadzenia go do zgodności z Umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową, jeżeli powyższe jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Usługodawca doprowadza Produkt do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Produktu oraz cel, w jakim jest wykorzystywany. Koszty doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową ponosi Usługodawca..
 15. Jeśli Produkt jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 16. doprowadzenie go do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 17. Usługodawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,
 18. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową,
 19. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 11 niniejszego paragrafu,
 20. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 21. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny.
 22. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Produkt był niezgodny z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Klient faktycznie z niego korzystał.
 23. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Obowiązki Usługodawcy, o których mowa w niniejszym ustępie znajdują zastosowanie również w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 12 i 13 niniejszego Regulaminu.
 24. Postanowienia ust. 1-6 oraz ust. 11-15 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie wyłącznie do Klientów mających status Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach Konsumentów.
 • 12. Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://trojanowskajanik.pl/polityka-prywatnosci/

 • 13. Zmiana regulaminu
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 2. Usługodawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu udostępniając nową treść Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 • 14. Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu internetowego.
 3. We wszelkich sprawach związanych z zawarciem oraz realizacją Umowy, Strony będą porozumiewały się za pośrednictwem korespondencji e-mail. Brak poinformowania Usługodawcy o zmianie danych wskazanych przez Klienta w Formularzu zamówienia skutkuje uznaniem, iż informacje przekazane w oparciu o ww. dane zostały otrzymane przez Klienta i mógł on zapoznać się z ich treścią.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy Strony poddają pod jurysdykcję sądu polskiego. Prawem właściwym dla wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, bez względu na ich rodzaj i charakter, jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory dotyczące Umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą, poddane są pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Usługodawca: Katarzyna Trojanowska-Janik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Katarzyna Trojanowska-Janik, adres ul. Waniliowa 6c/99, 05-500 Zamienie, NIP 1231546840, REGON 527272302, adres e-mail: kontakt@trojanowskajanik.pl.

Oświadczam, że odstępuję od Umowy następujących Treści lub Usług cyfrowych

Nazwa Treści lub Usługi cyfrowej: ___________

Cena brutto: ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

Numer zamówienia: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

_________________________________

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Katarzyna Trojanowska-Janik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Katarzyna Trojanowska-Janik, adres ul. Waniliowa 6c/99, 05-500 Zamienie, NIP 1231546840, REGON 527272302, adres e-mail: kontakt@trojanowskajanik.pl.

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć na stronę sklepu
  Scroll to Top